Informacja o projekcie i dofinansowaniu

„Aby jakość powietrza w województwie łódzkim
służyła dobremu zdrowiu”

Nazwa zadania:
Projekt „Aby jakość powietrza w województwie łódzkim służyła dobremu zdrowiu” jest realizowany przez Stowarzyszenie „21” w ramach konkursu pn. „EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – EDYCJA 2016” (obszar priorytetowy: edukacja ekologiczna obejmująca problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi)

Opis zakresu projektu:
Projekt ma na celu pokazanie zalet pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz zaprezentowanie tego w jaki sposób wytwarzanie energii elektrycznej, w różny sposób, ma wpływ na zanieczyszczenie powietrza. Projekt ma ponadto na celu uświadomienie jego uczestnikom jak ważne jest racjonalne gospodarowanie energią, aby nie dochodziło do nadmiernej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, jakie zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt płyną z zanieczyszczenia powietrza oraz jakie są metody zapobiegania nadmiernemu zanieczyszczeniu powietrza.

Projekt będzie zachęcał do zachowań proekologicznych służących zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zwrócenie uwagi na jakość stosowanych paliw do celów grzewczych, ograniczenie korzystania z samochodu czy zachęcenie do wykorzystania ekologicznych metod pozyskiwania energii.

Efektem wszystkich ww. działań będzie również zwrócenie uwagi na wielką wagę zachowań każdego korzystającego ze środowiska. Każdy człowiek ma wpływ na to jakim powietrzem oddychamy. Uczestnicy projektu uzyskają większą świadomość ekologiczną i wiedzę o zachowaniach sprzyjających redukcji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery

Wartość ogólna zadania:
14 650,00 PLN

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi:
Dotacja w kwocie 10 100,00 PLN

wfosigwProjekt dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118, w Łodzi (93-465). Adres strony internetowej:

 www.zainwestujwekologie.pl