O nas

Realizując gwarantowaną przepisami Konstytucji wolność zrzeszania się powołaliśmy do życia Stowarzyszenie „21”. Założycielami Stowarzyszenia jest 21 osób, których łączą wspólne zainteresowania oraz które łączy chęć podejmowania działań związanych z szeroko pojętą aktywnością społeczną i charytatywną.

Stowarzyszenie zostało zawiązane na czas nieograniczony, posiada osobowość prawną i działa głównie na podstawie Ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 885 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138, 1146 z późn. zm.), innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Statutu oraz aktów wewnętrznych (uchwał) organów statutowych Stowarzyszenia.

Organami statutowymi naszego Stowarzyszenia są:

  • Walne Zebranie Członków,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.

Stowarzyszenie „21” jest zrzeszeniem o celach niezarobkowych i realizującym swoje cele głównie poprzez społeczną pracę.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Piotrków Trybunalski, ale działalność prowadzona jest na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych możemy działać na terenie innych państw jak również prowadzić działalność gospodarczą i/lub oświatową.