START21 – ROZWÓJ STOWARZYSZENIA „21” POPRZEZ ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU ORGANIZACYJNEGO

http://www.grantnalepszystart.pl/

Stowarzyszenie „21” realizuje projekt pod nazwą:

Start21 – rozwój Stowarzyszenia „21”
poprzez zwiększenie potencjału organizacyjnego

Dzięki przyznanej dotacji całkowicie sfinansowano zakup następującego sprzętu i oprogramowania:

  1. Komputera przenośnego wraz z systemem operacyjnym,
  2. Drukarki laserowej wraz z tonerem,
  3. Urządzenia skanujacego,
  4. Programu księgowego wraz z roczną aktualizacją,
  5. Zakup pakietu biurowego.

Grant na lepszy start to program realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS i samorząd Województwa Łódzkiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na lata 2014 – 2020, finansowany z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Program Grant na lepszy start stanowi część realizacji Programu FIO na lata 2014-2020. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM wspólnie z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS wybrane zostały na Operatorów mikrodotacji dla województwa łódzkiego w ramach I Priorytetu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych mieszkańców, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, a w szczególności:

  1. zwiększenie roli inicjatyw oddolnych;
  2. animowanie działań samopomocowych oraz
  3. wspieranie młodych organizacji pozarządowych z terenu województwa łódzkiego.

Zadaniem Programu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań o charakterze pożytku publicznego tj. działań prowadzonych dla dobra wspólnego, mieszczących się w katalogu zadań publicznych określonych w art.4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wynikających z potrzeb lub zdiagnozowanych problemów.

W ramach Programu organizowane są konkursy na małe projekty  (tzw. mikrodotacje do 5 tys. zł) wspierające inicjatywy mieszkańców.

W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać dwa typy projektów:

  • inicjatywy oddolne – projekty lokalnych przedsięwzięć które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego w następujących sferach pożytku publicznego:
  • rozwój organizacji – projekty, których celem jest rozwój organizacji lokalnych, młodych, działających na rzecz środowiska lokalnego.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie internetowej pod adresem:

http://www.grantnalepszystart.pl/

http://www.grantnalepszystart.pl/