CZY PIOTRKÓW TRYBUNALSKI WYKORZYSTA SZANSĘ?

Województwo Łódzkie może stać się drugim największym beneficjentem unijnych funduszy na sprawiedliwą transformację regionów węglowych. Na Fundusz ogółem planuje się przeznaczyć 100 mld Euro. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostaje utworzony w drodze oddzielnego rozporządzenia, które określa jego cel szczegółowy, zasięg geograficzny, metodę alokacji środków finansowych oraz treść terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji, które są niezbędnym elementem programowania.

Fundusz będzie przede wszystkim umożliwiał przyznawanie regionom dotacji na wspieranie pracowników – na przykład w celu pomagania im w nabywaniu umiejętności i kompetencji przydatnych na rynku pracy w przyszłości – a także na wspieranie MŚP, przedsiębiorstw typu start-up i inkubatorów przedsiębiorczości działających na rzecz tworzenia nowych możliwości biznesowych w danych regionach. Będzie również wspierać inwestycje w przechodzenie na czystą energię, włączając w to inwestycje w obszarze efektywności energetycznej.

Tymczasem Zarząd Województwa Łódzkiego przystępuje do opracowania projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego. Obwieszczenie ukazało się 29 października 2020 r. Samorządy i instytucje mają czas na złożenie propozycji do planu 21 dni od tej daty. Czas jest krótki.

Obwieszczenie Zarządu Województwa Łódzkiego

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471 i 1378), informuje się o przystąpieniu do opracowania

Założenia do dokumentu oraz formularz uwag dostępne są w niniejszym artykule oraz na www.bip.lodzkie.pl (Ogłoszenia – Konsultacje społeczne), a także do wglądu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Departament Polityki Regionalnej, ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, pok. 616 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski należy składać, wpisując w tytule korespondencji „Uwagi i wnioski do TPST WŁ”, za pośrednictwem:

 1. Internetu na adres e-mail: transformacja@lodzkie.pl,
 2. w formie pisemnej za pośrednictwem operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, na adres:
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  al. Piłsudskiego 8
  90-051 Łódź,
 3. w formie pisemnej poprzez złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8,

w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia w prasie i na ww. stronach internetowych.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Łódzkiego. Informacja o przyjęciu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz o zakresie uwzględnienia uwag i wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości.

Zarząd Województwa Łódzkiego

Uchwała w sprawie obwieszczenia została przyjęta przez Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 29 października 2020 r.

Założenia do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji
Formularz uwag i wniosków (wersja word)
Formularz uwag i wniosków (wersja pdf)

Dodatkowe informacje:

 • Obowiązuje od: 2020-10-29
 • Temat dokumentu: Rozwój terytorialny

W ślad za ww. uchwałą przekazujemy Wam przydane linki w powyższym temacie:

https://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/4552-przystapienie-do-przygotowania-terytorialnego-planu-sprawiedliwej-transformacji-wojewodztwa-lodzkiego

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0223_PL.html