NORMY JAKOŚCI WĘGLA

Od 4 listopada 2018 r. obowiązują przepisy dotyczące wymagań jakościowych dla paliw stałych oraz sposobu badania jakości tych paliw. Przepisy te zawarte są w czterech rozporządzeniach Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r.:

Dla mieszkańców najważniejsze są dwa spośród ww. rozporządzeń. Pierwszym z nich jest rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, które określa normy jakości węgla. Drugim jest rozporządzenie w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych, które określa wzór dokumentu potwierdzającego jakość węgla.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że na terenie województwa łódzkiego nie każdy rodzaj paliw wymieniony w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych będzie można spalać.

Zgodnie z uchwałą „antysmogową” (link do artykułu) zakazane jest spalanie:

  • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej nie mniejszej niż 24 MJ/kg oraz zawartości popiołu nie większej niż 12%,
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • paliw zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%.

W praktyce oznacza to, że zakazane jest spalanie paliw wymienionych w Tabelach nr 6 i 9 w Załączniku do rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Źródło informacji: www. powietrze.lodzkie.pl