Informacja o projekcie i dofinansowaniu

„Poznajemy przyrodę województwa łódzkiego – edukacja ekologiczna mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego”

Nazwa zadania:
Projekt „Poznajemy przyrodę województwa łódzkiego – edukacja ekologiczna mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego” jest realizowany przez Stowarzyszenie „21” w ramach konkursu pn. „EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – EDYCJA 2016” (obszar priorytetowy: ochrona bioróżnorodności i funkcje ekosystemów, z uwzględnieniem promocji walorów przyrodniczych województwa łódzkiego

Opis zakresu projektu:
Projekt ma na celu pokazanie jakie działania są podejmowane na rzecz ochrony roślin w województwie łódzkim. Dzięki projektowi jego uczestnicy poznają również bogactwo występujących w naszym klimacie roślin i ta praktyczna edukacja przyczyni się do wzrostu świadomości zagrożeń płynących z niewłaściwego gospodarowania lub wykorzystywania zasobów naturalnych. Projekt ma ponadto na celu uświadomienie jego uczestników co do zagrożeń płynących z niewłaściwego gospodarowania lub wykorzystywania zasobów naturalnych. Uświadomi także wpływ ukształtowania terenu i obecność kopalin naturalnych na występowanie różnorodnych form roślinnych. Ponadto uczestnicy projektu zostaną zaznajomieni z  działaniami podejmowanymi w Nadleśnictwie Piotrków Trybunalski mającymi na celu ochronę lasów a także rolą człowieka w ochronie środowiska.

Efektem wszystkich ww. działań będzie pobudzenie zainteresowania uczestników tematyką ochrony bioróżnorodności w województwie łódzkim. Szczególny nacisk zostanie położony na uświadomienie tego jakie gatunki roślin i zwierząt podlegają ochronie i jak możemy przyczynić się do ochrony przyrody poprzez właściwe zachowanie się w terenie. Efektem przedsięwzięcia będzie również wzrost świadomości ekologicznej uczestników i podniesienie wiedzy o walorach przyrodniczych województwa łódzkiego.

Wartość ogólna zadania:
19 330,00 PLN

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi:
Dotacja w kwocie 13 715,00 PLN

wfosigwProjekt dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118, w Łodzi (93-465). Adres strony internetowej:

http://www.zainwestujwekologie.pl